Новини от Тремол
Оригиналната статия Въпроси и отговори

Новини от Тремол
Оригиналната статия Въпроси и отговори

С изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2007 г., обнародвано в ДВ, бр. 95/2009 г. се въведе задължение за осигуряване на техническа възможност за установяване на дистанционна връзка на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с Националната агенция за приходите (НАП). С изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр.106 от 2006 г.; изм. и доп., бр.7 и 79 от 2007 г. и бр.77 от 2009 г.), всички ФУ, продавани след 01.01.2011 г. следва да работят с Контролна Лента на Електронен Носител (КЛЕН).

Целта на тази страница е да внесе яснота по въпросите, касаещи пряко потребителите на касови апарати.

В: Как ще се реализира връзката на Фискално устройство с НАП?

О: Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на избран от Вас мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП. Вие ще се свързвате с мобилния оператор, като използвате специална SIM карта, предназначена само за данни и ограничена в мрежата за връзка само с НАП. Тази SIM карта ще може да се използва само с вашето устройство след регистрация в НАП. Тези карти ще могат да се закупуват от офисите на мобилните оператори или от производителите на фискални устройства, които ще предлагат устройствата в комплект със SIM карта.

В: Моето ФУ няма възможност за дистанционна връзка (няма къде да поставя картата) Трябва ли да си купувам ново?

О: Не е задължително да закупувате ново ФУ, ако разполагате с такова. За да могат настоящите ФУ да работят, след влизането на изменението в сила, е предвидена възможност за доработка на устройствата, така че да могат да работят с външен Данъчен Терминал (ДТ), който ще осъществява дистанционната връзка със сървъра на НАП. За целта е нужно да се извърши бракуване на ФУ, доработка от производителя, комплектация с ДТ и нова регистрация.
В края на страницата има таблица за съвместимост на моделите на TREMOL преди и след изменението. След като се свържат ДТ и ФУ, системата става едно цяло и устройствата не могат да работят отделно.

В: След доработката на ФУ, пак ли ще минавам през всичките документи и опашки в данъчното?

О: Не. Вече няма да е нужно ходене в клонове на НАП, тъй като регистрацията на ФУ ще се извършва от сервизния техник със специализиран софтуер. След получаване на отговор от сървъра на НАП за успешна регистрация, може да започне регистрацията на продажбите.

В: Какво точно ще изпраща данъчният терминал към НАП?

О: В нормален режим на работа, ДТ ще събира дневните отчети от ФУ и през 30 дни ще ги изпраща на сървърите на НАП. В случай, че органите на НАП решат да ви наблюдават по-интензивно могат да сгъстят периода на изпращане на дневни отчети или дори да изискват по няколко информационни отчета дневно.

В: В обекта, в който работи моето устройство няма достатъчно покритие. Какво ще се случи, когато връзката с НАП прекъсне? Ще блокира ли ФУ?

О: Преди всичко Ваше задължение е да подберете оператор, който осигурява достатъчно добро покритие в обекта. Връзката с мобилния оператор ще се проверява от ФУ, като при липса на връзка за период от 3 последователни дневни отчета (3 работни дни), системата ще бъде блокирана за регистриране на продажби до осъществяване на връзка.

В: Доколкото разбирам, новите ФУ ще са с КЛЕН. Какво представлява това?

О: КЛЕН е Контролна Лента на Електронен Носител под формата на сменяема памет, която ще съхранява точно копие на отпечатаните от ФУ документи в електронен формат. Няма да се разпечатват, нито ще се пазят хартиени ролки в обекта.

В: Какво се прави, когато паметта на КЛЕН-а се запълни?

О: Ако се запълни до край, устройството преустановява работа до смяна на КЛЕН. За да не се спира работата инцидентно, има механизъм за уведомяване наближаването края на КЛЕН.
Нов носител се поставя и инициализира от сервизен техник. Както до сега с хартиените контролни ленти, запълнен КЛЕН ще се съхранява в обекта. При данъчна проверка стар КЛЕН ще може да бъде прочетен и проверен на устройството, от което е съставен, както и в сервизната фирма.

В: Какъв е крайният срокът за свързване на моето устройство с НАП?

О: 1) Регистрираните по ЗДДС лица – в срок до 30 септември 2011 г.;
2) Всички други лица, непопадащи в т. 1 – в срок до 31 март 2012 г.

Устройства, подлежащи на доработка и закупуване на
ВЪНШЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ

Стар модел Нов модел Срок на експолатация
ZEKA M02-Е ZEKA M02-Е-DV 07.03.2017 г.
ZEKA M03-Е ZEKA M03-Е-DV 07.03.2017 г.
ZEKA 02-Е ZEKA 02-Е-DV 07.03.2017 г.
ZEKA FP01-Е ZEKA FP01-Е-DV 07.03.2017 г.
ZEKA FP03 ZEKA FP03-DV 20.07.2017 г.
ZEKA S02-E ZEKA S03-E-DV 24.09.2017 г.
ZEKA S03-E ZEKA S03-E-DV 24.09.2017 г.
TREMOL T260F TREMOL T260F-DV 09.06.2018 г.
ZEKA FP-E ZEKA FP-E-DV 07.07.2018 г.
TREMOL M02 TREMOL M02-DV 09.07.2018 г.
TREMOL M03 TREMOL M03-DV 09.07.2018 г.
TREMOL FP AURA TREMOL FP AURA-DV 31.07.2018 г.
TREMOL ZM02 TREMOL ZM03-DV 23.03.2019 г.
TREMOL ZM03 TREMOL ZM03-DV 23.03.2019 г.

Устройства, подлежащи на преработка и преминаване към нови модели с
ВГРАДЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ и КЛЕН

Go to Top
Стар модел Нов модел
TREMOL ZM02 TREMOL ZM-T
TREMOL ZM03 TREMOL ZM-T
TREMOL FP03 TREMOL FP03-Т
TREMOL FP05 TREMOL FP05-Т
TREMOL S02 TREMOL S-Т
TREMOL S03 TREMOL S-Т