Удостоверението за квалифициран електронен подпис eSign е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност.
В Република България всеки документ, подписан с квалифициран електронен подпис има същата сила и валидност, както документ, подписан от Вас на хартия.

С удостоверителни услуги eSign получавате:
• Аналог на саморъчния Ви подпис в Интернет;
• Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местното управление;
• Достъп до онлайн банкиране;
• Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи;
• Възможност за криптиране на създадените документи.

Какви са предимствата на Електронния подпис?
• Дава безспорна гаранция за Вашата идентичност;
• Осигурява високо ниво на сигурност на комуникацията в интернет;
• Чрез КЕП можете да подавате своята годишна данъчна декларация към НАП, да попълвате справки за ДДС, да получавате справки за здравно и социално осигуряване, да подавате митнически декларации или годишни финансови отчети към НСИ, да заявите свидетелство за съдимост и др.;
• Пести време и усилия;
• Прави невъзможно фалшифицирането на документите Ви;
• Запазва конфиденциалността и превръща електронния документ в официален;
• Осигурява подписването на различни документи, без да напускате дома или офиса си.

Какво е eSign Token?
eSign Token e преносимо USB устройство за сигурно създаване и съхранение на Вашето Удостоверение за КЕП.
С тегло от само 6 грама, то е най-лекото, стилно и функционално
криптографско устройство на Българския пазар. С негова помощ, управлявате Вашето Удостоверение за КЕП, подписвате Вашите електронни документи, криптирате файлове и защитавате Вашата онлайн комуникация. За разлика от други криптографски устройства, eSign Token е с вградена смарт карта, която по този начин, не може никога да се загуби. С eSign Token кодовете за достъп до Вашето Удостоверение за КЕП и електронни комуникации са максимално защитени от хакерски атаки или подслушване.

Как е гарантирана сигурността на КЕП?
Данните на Вашия КЕП са защитени посредством публичен и частен ключ, които съответстват единствено на съответния сертификат. Заедно с Вашия електронен подпис Вие получавате и персонален ПИН код.

При нас може да получите следните видове удостоверения за елекронен подпис. За:
• Физически лица;
• Юридически лица;
• Свободни професии.

Електронен подпис за Физически Лица
eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.

Необходими документи за издаване на eSign за физически лица:
За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите нашия офис и да представите Вашата лична карта.

Електронен подпис за Юридически Лица
eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.
Удостоверението съдържа индивидуализираща юридическото лице информация, като име на фирмата, адрес и ЕИК и информация за физическото лице, което е упълномощено да бъде вписано като Автор и да създава електронни подписи, с трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.

Необходими документи за издаване на eSign за юридически лица
За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите нашия офис и да представите следните документи:
• Документ за самоличност на Автора (оригинал и заверено от Автора копие), който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице
• Документ за съдебна регистрация на юридическото лице (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Документ за регистрация по идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено в срок до един месец от дадата на подаване на заявка за удостоверителни услуги (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Документ за овластяване на Автора с представителна власт на Титуляра, в случай че основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за статуса на Титуляра
• Нотариално заверено пълномощно на заявителя на удостоверителни услуги, в случай, че Титулярът упълномощи свой представител, различен от Автора, да заяви удостоверителни услуги

Електронен подпис за Свободни Професии
eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация.
С eSign за свободни професии ползвате електронни услуги на държавната администрация, Интернет банкиране, криптирате и подписвате електронни документи.
eSign за свободни професии е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност и принадлежност към определена професионална или браншова организация.

Необходими документи за издаване на eSign за свободни професии:
За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите нашия офис и да представите следните документи:
• Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението
• Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие)
• Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие)